Category: Uncategorized

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp TDTT đã phát triển toàn diện, đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc. Trong những thành tựu mà ngành TDTT đạt…

TỔNG QUAN CHUNG   * Mở đầu: Báo cáo TGĐ theo 10 tiêu chuẩn tương ứng với 61 tiêu chí sẽ được trình bày chi tiết trong bản báo cáo tự đánh giá của trường ĐH TDTT TP HCM. Song để thể hiện một cách tổng quát và đầy đủ các lĩnh vực hoạt động…